تکنیک های پرورش تفکر و مدیریت سیستمی

 برگزاری سمینار آموزشی تفکر سیستمی برای مدیران

تفکر سیستمی به تعبیر مازیارمیر یعنی از کل به جز و از جز به کل رفتن در عین حال یک نگاه از بالا به کل مسئله داشتن. به نظر می رسد بیشتر مجموعه های داخلی و مخصوصا کشورهای توسعه یافته یا جهان سوم به معضل تفکر خطی و یا سنتی گرفتار شده اند. تفکر خطی و سنتی راهکارهای سریع بدون فکر و براساس کاهش فشار روی فرد تمرکز دارد ولی این علم به حل کامل و بدون عیب ونقص یک مسئله می پردازد.
بیائید یک مثال واقعی که هر روز و هر روز برای من اتفاق میوفتد را برایتان شرح دهم:
اکثر جلسات مشاوره کسب و کار ما به این مسئله می پردازد که درحال ورشکستگی هستیم و به درآمد بیشتر می اندیشیم برخی هم البته استاد تمام هستند تقریبا زمانی که دیگر فردا صبح با تشریفات قانونی کارخانه و یا منزل که در حال توقیف است به بنده رجوع میکنند که عملا کاری از دست ما برنمی آید.
سه رویه مهم:
اول، سودتان را زیاد کنید با افزایش قیمت
دوم، هزینه هایتان راکاهش دهید و…
سوم، اما راه سوم تفکر سیستمی و به ماقبل و مابعد از این رفتارهای غیر حرفه ای هم نگاهی داشته باشیم و از یک مشاور کارکشته وزبده استفاده نمائیم.

مقالات آموزشی تفکر چند بعدی سیستمی

سرفصل های دوره آموزشی تفکر و مدیریت سیستمی

تکنیک های تسلط بر سیستم و مدیریت سیستمی برای پرورش فکر و توانایی تحلیل مسائل پیچیده

بخش سوم سرفصل ها
3
90%

    • کاربرد تفکرومدیریت سیستمی متفقین در جنگ جهانی دوم
    • تاریخچه این تفکر
    • تحلیل و بررسی وقایع روز براساس مدیریت سیستمی
    • تفکرو مدیریت سیستمی اصل مفقوده در مدیریت راهبردی
    • تفکر سیستمی راه حلی برای مدیریت بحران و مدیریت تعارض

بخش دوم سرفصل ها
2
80%

    • اقدامی برای رسیدن به تفکر سیستمی
    • باید های و نباید های آن
    • تبیین استراتژی های آن
    • منتخب جهان در جدال با تیم دیگری
    • تفکر سیستمی راهکاری برای رسیدن به استراتژی های موفق

بخش اول سرفصل ها
1
100%

    • تفکر و تفکر سیستمی چیست ؟
    • تفکردر سیستم و کبرا افکت
    • تفکر و مدیریت سیستمی و راه حل های عبور از بحران
    • راهکارهایی برای اینده بااین تفکر
    • راهکاریی برای عبور از بن بست

دانلود جزوات و سرفصل های آموزشی تفکر سیستمی

mobile

آزمون تستی دوره پرورش مدیریت تفکر سیستمی

X